Nederlands niveau 2F

Communicatie opleidingen

Wil je jezelf verder ontwikkelen is het van belang dat je de Nederlandse taal voldoende beheerst. Onze opleidingen met een referentieniveau mbo 2 en mbo 3 veronderstellen dat de kandidaat minimaal het niveau 2F beheerst. Het is namelijk maar in enkele gevallen mogelijk om het examen in de eigen taal af te nemen. Indien de kandidaat dit onvoldoende beheerst kan de kandidaat hiervoor verschillende bijlesmogelijkheden volgen: Nederlands als tweede taal óf basiskennis Nederlands. 

Niveaumeting

Om het niveau te kunnen vaststellen kan bij twijfel een niveaumeting worden gedaan. Tijdens deze niveaumeting nemen wij een schriftelijk proefexamen basiskennis Nederlands af. Indien de kandidaat dit examen behaalt laat de kandidaat zien dat hij/zij de Nederlandse taal voldoende beheerst. 

Wat moet ik kunnen voor Nederlands 2F?

Je kunt op een voldoende niveau lezen, schrijven en luisteren

Een kandidaat met niveau 2F kan:

  • de hoofdgedachte van een tekst weergeven
  • relaties leggen tussen tekstdelen
  • en kan die evalueren en beoordelen

Van dit kandidaat wordt verwacht dat hij/zij bovenstaande zowel mondeling als schriftelijk kan verwoorden. Hierbij hoeft de geschreven taal niet foutloos te zijn, wel in begrijpelijke taal. 

Eindtermen lezen Nederlands 2F

Wij verwachten van de kandidaat dat hij/zij verschillende teksten kan lezen (informatief, instructief, betogend). Deze teksten moeten niet alleen in relatie staan met alledaagse onderwerpen en onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld, maar ook wat verder van de kandidaat af kunnen staan. In alle vormen moet de kandidaat de hoofdgedachte kunnen weergeven, onderscheid maken tussen hoofden bijzaken, relaties leggen tussen tekstdelen (inleiding, kern, slot) en teksten, informatie ordenen voor een beter begrip (bijvoorbeeld op basis van signaalwoorden) en beeldspraak herkennen. Het is belangrijk dat de kandidaat een samenvatting kan geven en systematisch informatie kan opzoeken. 

Eindtermen luisteren Nederlands 2F

De kandidaat kan luisteren naar teksten over alledaagse onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld van de deelnemer of die verder van de deelnemer af staan. Dit gedurende langere periode. Hoewel onze lessen praktijkgericht en zoveel mogelijk afwisseling verwachten moet de kandidaat een minimale luisterspanning van 20 minuten hebben. Van de kandidaat wordt verwacht dat zij zowel in informele als informele situaties een goede luistervaardigheid hebben. De kandidaat moet in staat zijn om moeilijke woorden te verhelderen. De kandidaat is in staat om, zonder hulp, te luisteren naar instructies en naar de radio, tv of gesproken tekst op internet. Net als bij het lezen wordt van de kandidaat verwacht dat hij/zij relaties kan leggen, de betekenis van moeilijke woorden kan afleiden uit de context en beeldspraak kan herkennen. 

Wat is het verschil tussen Nederlands 2F en Nederlands 3F?

Veel van onze studenten geven aan dat zij het Nederlands op voldoende niveau beheersen. Beheers je het Nederlands wel zo goed als gedacht? De referentieniveaus 2F en 3F onderscheiden zich in de mate van abstractie, nabijheid en complexiteit. Op niveau 2F zijn de onderwerpen concreter en meer vertrouwd dan op niveau 3F. Niveau 3F kent meer complexe teksten, met een hoger abstractieniveau. De taken die bij lezen en luisteren moeten worden uitgevoerd, zijn op beide niveaus hetzelfde: begrijpen, interpreteren, evalueren en samenvatten. Deze taken worden bij 3F uitgevoerd bij meer formele, complexere teksten, met een hoger abstractieniveau én met een hoger en abstracter niveau van taakuitvoering.

Voorbeeldvragen niveau Nederlands 2F

Van onderstaande vragen is geen passende tekst. Dit is ook niet nodig, waar het om gaat is dat je snapt wat er gevraagd wordt. 

Het is moeilijk om het gedrag van jongeren te veranderen. Hoe komt dat volgens Jan de Laat?

A Jongeren hebben te weinig kennis over gehoorschade. B Jongeren maken zich niet druk over gehoorschade. C Jongeren weten niet dat luisteren naar harde muziek slecht is.

Wat wil de schrijver met deze tekst bereiken?

A Hij wil dat meer mensen met gehoorbeschadiging geholpen worden. B Hij wil dat mensen tijdens concerten oordoppen van hem kopen. C Hij wil mensen waarschuwen voor de gevolgen van veel lawaai.

Wij bieden diverse mogelijkheden voor het ontwikkelen van de Nederlandse taal. Dit betreft in alle gevallen een maatwerktraject. 

Neem hiervoor contact op met onze medewerkers. 

Elke opleiding is voor ons maatwerk. Door ons unieke concept kunnen wij de mogelijkheid bieden voor een startgarantie in de eigen regio. Deze aanpak zorgt ervoor dat wij tezamen met onze cursisten de eerste lesdag in overleg plannen. Wij voegen onze cursisten niet samen op centrale locaties in het land, maar blijven in de gewenste regio. Onze groepen zijn hierdoor klein, wat zorgt voor extra persoonlijke aandacht t.a.v. uw leervraag. Tijdens de eerste les plant u vervolgens uw opleiding tezamen met uw groep. Deze planning nemen wij op in de leeromgeving. Onderstaande data zijn dus een richtlijn, samen met u en uw medecursisten stellen we de definitieve startdatum en lestijd vast.  Zit het startmoment van uw keuze er niet bij? U kunt zich altijd vrijblijvend inschrijven via het flexibele startmoment. In het vak "opmerkingen" kunt u het door u gewenste startmoment aangeven. Wij nemen dan contact met u op om te kijken naar de mogelijkheden.

 

De Laat Kenniscentrum heeft kwaliteit en persoonlijke aandacht hoog in het vaandel staan. Mogen wij u binnenkort op een van onze leslocaties ontmoeten?

 

Dit betreft een maatwerktraject. U kunt hiervoor een offerte opvragen bij onze medewerkers. 

StartdatumMaandVariantLocatie