Spring naar content

Nederlands niveau 2F

Taalcursussen zakelijk

Wat houdt het Nederlands niveau 2F​​​​ in​​​?

Als je jezelf verder wil ontwikkelen, is het van belang dat je de Nederlandse taal voldoende beheerst. De opleidingen van De Laat Kenniscentrum, met een referentieniveau mbo 2 en mbo 3, veronderstellen dat de kandidaat minimaal het niveau 2F beheerst. Het is namelijk maar in enkele gevallen mogelijk om het examen in een andere taal af te nemen. 
Indien de kandidaat de Nederlandse taal onvoldoende beheerst, kan de kandidaat hiervoor verschillende bijlesmogelijkheden volgen: Nederlands als tweede taal óf basiskennis Nederlands.

Niveaumeting

Om het niveau te kunnen vaststellen kan bij twijfel een niveaumeting worden gedaan. Tijdens deze niveaumeting nemen wij een schriftelijk proefexamen basiskennis Nederlands af. Indien de kandidaat dit examen behaalt laat de kandidaat zien dat hij/zij de Nederlandse taal voldoende beheerst. 

Wat moet je kunnen voor Nederlands 2F?

Je kunt op een voldoende niveau lezen, schrijven en luisteren. 

Een kandidaat met niveau 2F kan:

  • de hoofdgedachte van een tekst weergeven
  • relaties leggen tussen tekstdelen
  • en kan die evalueren en beoordelen

Van dit kandidaat wordt verwacht dat hij/zij bovenstaande zowel mondeling als schriftelijk kan verwoorden. Hierbij hoeft de geschreven taal niet foutloos te zijn, wel in begrijpelijke taal. 

Eindtermen lezen Nederlands 2F

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij verschillende teksten kan lezen (informatief, instructief, betogend). Deze teksten staan in relatie met alledaagse onderwerpen en onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld, maar kunnen ook wat verder van de kandidaat af staan. In alle vormen moet de kandidaat de hoofdgedachte kunnen weergeven, onderscheid kunnen maken tussen hoofd -en bijzaken, relaties leggen tussen tekstdelen (inleiding, kern, slot) en teksten, informatie ordenen voor een beter begrip (bijvoorbeeld op basis van signaalwoorden) en beeldspraak herkennen. Het is belangrijk dat de kandidaat een samenvatting kan geven en systematisch informatie kan opzoeken. 

Eindtermen luisteren Nederlands 2F

De kandidaat kan luisteren naar teksten over alledaagse onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld van de deelnemer of die verder van de deelnemer af staan. Dit gedurende langere periode. Hoewel de lessen praktijkgericht zijn en zoveel mogelijk afwisseling verwachten, moet de kandidaat een minimale luisterspanning van 20 minuten hebben. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij zowel in formele als informele situaties een goede luistervaardigheid heeft. De kandidaat moet in staat zijn om moeilijke woorden te verhelderen. De kandidaat is in staat om, zonder hulp, te luisteren naar instructies en naar de radio, tv of gesproken tekst op internet. Net als bij het lezen, wordt van de kandidaat verwacht dat hij/zij relaties kan leggen, de betekenis van moeilijke woorden kan afleiden uit de context en beeldspraak kan herkennen. 

Wat is het verschil tussen Nederlands 2F en Nederlands 3F?

Veel van de studenten geven aan dat zij het Nederlands op voldoende niveau beheersen. De referentieniveaus 2F en 3F onderscheiden zich in de mate van abstractie, nabijheid en complexiteit. Op niveau 2F zijn de onderwerpen concreter en meer vertrouwd dan op niveau 3F. Niveau 3F kent meer complexe teksten, met een hoger abstractieniveau. De taken die bij lezen en luisteren moeten worden uitgevoerd, zijn op beide niveaus hetzelfde: begrijpen, interpreteren, evalueren en samenvatten. Deze taken worden bij 3F uitgevoerd bij meer formele, complexere teksten, met een hoger abstractieniveau én met een hoger en abstracter niveau van taakuitvoering.

Voorbeeldvragen niveau Nederlands 2F

Bij onderstaande vragen, wordt geen passende tekst gegeven. Waar het om gaat is dat je snapt wat er gevraagd wordt. 

Het is moeilijk om het gedrag van jongeren te veranderen. Hoe komt dat volgens Jan de Laat?

A Jongeren hebben te weinig kennis over gehoorschade. B Jongeren maken zich niet druk over gehoorschade. C Jongeren weten niet dat luisteren naar harde muziek slecht is.

Wat wil de schrijver met deze tekst bereiken?

A Hij wil dat meer mensen met gehoorbeschadiging geholpen worden. B Hij wil dat mensen tijdens concerten oordoppen van hem kopen. C Hij wil mensen waarschuwen voor de gevolgen van veel lawaai.

De Laat Kenniscentrum biedt diverse mogelijkheden voor het ontwikkelen van de Nederlandse taal. Dit betreft in alle gevallen een maatwerktraject. 

Meer informatie?

Meer informatie? Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 of per mail via info@delaatkenniscentrum.nl.

 

Tijdens de eerste les wordt de opleiding, in overleg met de groep, gepland. Deze planning wordt opgenomen in de leeromgeving.

Onderstaande data zijn een richtlijn. De definitieve startdatum en lestijd worden, in overleg met studenten, gepland.

Zit het startmoment van je keuze er niet bij? Je kunt je vrijblijvend inschrijven voor het flexibele startmoment. In het vak “opmerkingen” kun je het, door jouw gewenste, startmoment aangeven.

Ontmoeten we elkaar binnenkort op een van onze leslocaties?

Dit betreft een maatwerktraject. Je kunt hiervoor een offerte opvragen.

Startdatum Maand Variant Locatie